You are here

SYNLAB:s försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor
SYNLAB är medlem i Föreningen ackrediterade Laboratorier (FaL), en sammanslutning av privata laboratorieföretag vilkas syfte är att leverera analystjänster till företag och organisationer. Medlemskapet i FaL är en garanti för att laboratoriet inte står i sådant förhållande till annan part som ekonomiskt eller på annat sätt kan påverka innehållet i laboratoriets analysarbete som rör ett uppdrag. Denna branschorganisation har antagit ”Allmänna bestämmelser för uppdrag inom laboratoriebranschen”.

När skall dessa bestämmelser tillämpas?
Bestämmelserna ska, om inte annat avtalats, tillämpas på alla uppdrag som Laboratoriet utför åt Beställaren och på alla överenskommelser och transaktioner mellan Laboratoriet och Beställaren. De gäller också alla åtaganden enligt dessa bestämmelser även om de uppkommer vid ett senare datum men härrör från den ursprungliga överenskommelsen mellan Laboratoriet och Beställaren. Andra allmänna bestämmelser eller särskilda överenskommelser som åberopas av Beställaren exempelvis i anslutning till bekräftelser eller fakturering eller annan transaktion, är ej tillämpliga mellan Laboratoriet och Beställaren. Alla tillägg till dessa allmänna bestämmelser, i bilagor och andra handlingar som bifogas till dessa bestämmelser ska, för att bli tillämpliga, vara underskrivna av såväl Beställaren som Laboratoriet.

Övrigt

 • Avseende metodbeteckningar, rapporteringsgränser etc. kan lokala avvikelser förekomma.
 • Inom SYNLAB användes alltid en och samma beslutsregel som innebär att hänsyn inte tas till angiven mät-
  osäkerhet vid jämförelse mot gränsvärden.
 • Vissa analyser utförs regelmässigt av andra laboratorier, detta framgår på analysprotokollet. SYNLAB förbehåller sig
  även rätten att vid eventuella arbetstoppar eller tekniska problem anlita underleverantör för analyser som SYNLAB
  normalt utför i egen regi. Det kan då av praktiska skäl vara svårt att meddela detta i förväg, men om så skett kommer
  detta att framgå på analysprotokoll.
 • Reserveration för eventuella feltryck i katalogen, innehållet i SYNLAB:s produktutbud kan komma att förändras.
  För aktuell version av vår produktkatalog se vår hemsida www.synlab.se.
 • Saknas nödvändig information på följesedeln för korrekt rapportering och fakturering, debiteras avgift för ofullständig
  beställning (X-IP) om komplettering krävs. För analys som ska påbörjas lördag, söndag eller helgdag debiteras start-
  kostnad helgarbete (X-WE). För aktuell prislista se vår hemsida www.synlab.se.
 • Vid begäran om provansättning av belastningsprover på helger flyttas ansättningsdagen till närmast föregående vardag.
 • Laboratoriet väljer lämplig omfattning och/eller analysmetodik om beställaren inte har någon annan uttalad uppfattning
  därom eller annat avtalats. Analysomfattningen/-metodiken blir då den som är tillämplig utifrån gällande författning/
  förordning eller vad laboratoriet bedömer vara relevant för kunden.
 • För hantering av personuppgifter se vår dataskyddspolicy på vår hemsida www.synlab.se.
 • Information om t ex analysresultat kan komma att delges till myndigheter om lag eller föreskrift så kräver.