You are here

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet omfattar alla fysiska, psykiska och sociala förhållanden som har betydelse för medarbetarnas hälsa.

SYNLAB ska genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete förebygga hälso- och säkerhetsrisker i syfte att ha säkra och hälsosamma arbetsförhållanden.

Företaget strävar efter att kontinuerligt förbättra förutsättningarna för god hälsa och säkerhet i arbetslokaler och andra omgivningar där medarbetare verkar. 

Lagar och partsöverenskommelser ska uppfyllas. Det ligger i SYNLAB:s intresse att i samverkan med medarbetarna söka uppnå och överträffa de minimikrav som enligt lagar och andra krav ställs på företagets arbetsmiljö.