You are here

Provtagning

Steril plastburk för mikrobiologiska livsmedelsproverFör provtagning av Kött och köttprodukter används antingen SYNLAB:s provtagningskärl som är en steril plastburk för mikrobiologiska prover (se bild till höger) alternativt konsumentförpackningar från företaget.

Vid provuttagning är det viktigt ha en god handhygien och att använda rena redskap. Plastburken som skickas ut från SYNLAB är steril och ska inte öppnas eller hanteras i onödan så att den riskeras bli kontaminerad vilket kan påverka analysresultatet. 

För mikrobiologiska analyser behövs minst 100 g livsmedel och för livsmedelskemiska analyser minst 300 g.

Representativ provtagning

Det finns flera faktorer som påverkar hur pass representativ en provtagning är. Eftersom alla producerade livsmedel inte kan kontrolleras så bör det valda uttagna provet representera hela livsmedlet som provet togs ifrån. Vidare spelar livsmedlets egenskaper in; om det är ett fast eller flytande livsmedel exempelvis, typen av kontaminering och hur den är fördelad på livsmedlet, hur stort livsmedelspartiet är samt hur stort delprov som tas ut.

BSE/TSE-prover

TSE är ett samlingsnamn för djursjukdomar som klassas som transmissibla spongiforma encefalopatier, som fritt översatt betyder "överförbara svampliknande hjärnsjukdomar", exempelvis BSE. BSE hos nötkreatur ger upphov till den sk Galna ko-sjukan. Vissa former av BSE anses kunna överföras till människa (Creutzfeld-Jacob's sjukdom) genom att man äter smittat kött.

TSE kan även yttra sig som scrapie hos får och ger centralnervösa symtom.

 
Provtagning gäller djurslagen nöt, får och get och regleras av EU. För BSE-provtagning på nöt omfattas för närvarade den aktiva undersökning av:

  • Alla självdöda och avlivade nötkreatur äldre än 48 månader (undantag delar av norra Sverige)
  • Alla nödslaktade, sanitetsslaktade, foderslaktade och husbehovsslaktade nötkreatur äldre än 48 månader.
  • Alla normalslaktade nötkreatur äldre än 48 månader. 

 
Det är djurägaren som är ansvarig för att provtagning sker. Mer information om BSE/TSE provtagning finns på Jordbruksverkets hemsida

 
Trikinprover

Med trikiner avses alla nematodarter som tillhör släktet Trichinella. Människan kan bli smittad av trikinos genom att äta otillagat, smittat kött med en påföljande sjukdomsbild som varierar från milda symtomfria fall till svåra, dödligt förlöpande tilllstånd. Trikinkontroll ska enligt lag utföras på kött från tamsvin, vildsvin, häst, björn m.fl. som ska säljas för konsumtion.

Från hela slaktkroppar av tamsvin skall ett prov som väger minst 1 g tas från en av diafragmapelarna vid övergången till senvävnad. Från avelssuggor och avelsgaltar skall ett prov som väger minst 2g. Om diafragmapelare saknas tas ett dubbelt så stort prov från diafragmans revbens- eller bröstbensdel eller från tung-, kök- eller bukmuskulaturen.

Från styckningsdelar av kött samt från frysta prover skall ett prov som väger 5g med lite fett tas från tvärstrimmig muskulaturen så nära ben eller senor som möjligt.

Proverna undersöks som samlingsprov.

Mer inforamtion om Trikiner finns på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). 
 

Provtagning enligt EG 2073/2005

Förordningen EG 2073/2005 om Mikrobiologiska kriterier innehåller livsmedelssäkerhet- samt processhygienkriterier som anger hur många och hur stora prover som ska tas ut av olika livsmedel vid varje provtagningstillfälle. I de flesta fall är det upp till livsmedelsföretagaren att bestämma med vilken frekvens proverna ska tas ut, dvs hur många gånger per år.  För slaktkroppar, malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött finns dock en provtagningsfrekvens angiven.

Provtagningen ska utföras på livsmedel av samma produkt, från samma batch/produktionsdag för att representera hela den batchen eller produktionsdagen.

För Kött och köttprodukter har SYNLAB ett antal analyspaket som är anpassade enligt de Mikrobiologiska kriterierna i EG 2073/2005 samt livsmedelsanalyser för annan provtagning både i företagens egenkontroll och i den offentliga kontrollen som utövas av myndigheten.

För Slaktkroppar har SYNLAB ett antal analyspaket som är anpassade enligt processhygienkriterierna. Se vidare under "hygienkontroll"

 

Skicka proverna till laboratoriet

Tänk på att frysa kylklamparna i god tid och att förvara det uttagna provet i kyla fram tills det ska transporteras till laboratoriet. Provet ska vara på laboratoriet inom 24 timmar från att det togs ut.

 
Länkar: