You are here

Följesedlar och provtagningsanvisningar

Nedan finner ni våra följesedlar för beställning av analystjänster
samt provtagningsinstruktioner.

Alla våra följesedlar är ifyllningsbara via dator men kan kräva ett
fristående program som text Adobe Acrobat standard eller lilknande.

För att kunna spara följesedeln digitalt krävs att du har
Adobe Reader version 7.0 eller senare.

Har du inte Adobe Reader på din dator kan du kostnadsfritt
ladda ner programvaran här!

 

Rikt- och gränsvärden för vatten, mark och avfall

 Generell följesedel (enstaka prov):

Generell följesedel (flera prov)

Livsmedel:

- Provtagningsinstruktion, så här tar du ett livsmedelsprov
- Provtagningsinstruktion, packa din väska på rätt sätt för Livsmedelsprovtagning
- Provtagningsinstruktion för isprov
- Provtagningsinstruktion för rengöringsprov med tryckplatta
- Provtagningsinstruktion för rengöringskontroll med svabb
- Anvisning för listeria- eller salmonellaprovtagning på ytor i livsmedelslokaler
- Provtagningsinstruktion för Rengöringskontroll av allergener
- Provtagningsinstruktion för nedfallsplattor
- Provtagningsinstruktion tryckluft
- Provtagningsinstruktion slaktkroppar
- Provtagningsinstruktion för trikinanalys
- Provtagningsinstruktion PAH- Provtagningsinstruktion för livsmedelsprov

Angående analyser av prover med förväntade höga halter 

För många ämnen och ämnesgrupper har
SYNLAB analysmetoder för olika nivåer av halter. Som ett exempel kan nämnas att det finns särskilt anpassade metoder för rent vatten (såsom dricksvatten) kontra smutsigt vatten (såsom avloppsvatten).

När du som kund beställer en analys, tänk då på att en hög känslighet hos en analysmetod inte är detsamma som hög noggrannhet. För prover med höga koncentrationer ger en metod anpassad för högre halter ett mer noggrant resultat än en metod anpassad för de lägre haltområdena. Det beror bl a på att kraftig spädning av provet måste göras då en för känslig metod tillämpas, vilket försämrar precisionen. 

Prover med höga halter som analyseras med en metod anpassad för låga halter medför ofta att analysinstrumentet förorenas, vilket i sin tur medför försenade analyssvar. I sämsta fall kan det även medföra att felaktiga resultat rapporteras. Generellt är de känsligaste metoderna dessutom mer tidskrävande och därför dyrare, vilket kan medföra onödig extrakostnad. 
Försök att – i möjligaste mån - välja en analys som är anpassad till de förväntade halterna. Då sparar du pengar, minskar risken för försening av ditt provsvar och inte minst, får en adekvat analys för ditt prov! 

 

Asbest:

- Provtagningsinstruktion för analys av asbest i byggmaterial

 Badvatten:

Bygg- och rivningsmaterial:


Dricksvatten, Allmän anläggning:

- Provtagningsinstruktion, analys av dricksvatten, allmän anläggning
- Provtagningsinstruktion Provtagning av dricksvatten hos användare (pdf-fil).

Dricksvatten, Egen brunn:

Faeces/avföring:

- Provtagningsinstruktion för faces/avföring (pdf-fil).

 Filteranalys:

Grundvatten

 Laktester:

 Legionella:

- Provtagningsanvisning - analys av Legionella i vatten

  Mark:

 PCB i fogmassa

 Rökgaser

 Sulfid i vatten

-  Provtagningsinstruktion för sulfid vatten (pdf-fil).

 Syrgas i vatten

- Provtagningsinstruktion för löst syrgas i vatten (pdf-fil).
   Enligt Winkler-metoden.

 Tappkranskontroll

- Provtagningsinstruktion för tappkranskontroll (pdf-fil)

 Träck:

- Provtagningsinstruktion för träckprover

- Provtagningsanvisning miljöprover i fjäderstallar