You are here

Fisk och skaldjur

SYNLAB erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade analyser som passar fisk och skaldjursprodukter. Exempelvis mikrobiologiska analyser av sjukdomsframkallande bakterier såsom Listeria monocytogenes och även indikatorbakterier, vilka avslöjar brister i hantering eller förvaring av livsmedlen. SYNLAB har ett anpassat produktutbud i enlighet med gällande regelverk för bl. a. hygien- och säkerhetskriterier, märkning och presentation av livsmedel, metaller samt näringsvärdesdeklarationer.

Till våra kunder som är intresserade av analyser av fisk och skaldjur hör livsmedelsproducerande företag, som vill försäkra sig om att deras produkter håller en god kvalitet, samt myndigheter som undersöker livsmedel i den offentliga kontrollen.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.

 

För provtagning av fisk och skaldjursprodukter används antingen SYNLAB:s provtagningskärl som är en steril plastburk för mikrobiologiska prover (se bild till höger) alternativt konsumentförpackningar från företaget.

Vid provuttagning är det viktigt ha en god handhygien och att använda rena redskap. Plastburken som skickas ut från SYNLAB är steril och ska inte öppnas eller hanteras i onödan så att den riskeras bli kontaminerad vilket kan påverka analysresultatet.

För mikrobiologiska anlyser behövs minst 100 g livsmedel och för livsmedelskemiska analyser minst 300 g. 

 
Representativ provtagning

Det finns flera faktorer som påverkar hur pass representativ en provtagning är. Eftersom alla producerade livsmedel inte kan kontrolleras så bör det valda uttagna provet representera hela livsmedlet som provet togs ifrån. Vidare spelar livsmedlets egenskaper in; om det är ett fast eller flytande livsmedel exempelvis, typen av kontaminering och hur den är fördelad på livsmedlet, hur stort livsmedelspartiet är samt hur stort delprov som tas ut.

Flera delprover kan tas ut ur ett parti livsmedel och antingen analyseras separat eller så kan de slås samman till ett så kallat poolat prov och ett enda resultat erhålls. I vissa verksamheter är stickprovtagning vanligt och då tas frivilligt antal livsmedelsprover ut medan det i vissa fall finns anledning till att ta ut ett större antal livsmedelsprover. Det kan exempelvis vara en lagstadgad provtagning som ofta föreskriver att 5 delprov tas ut vid varje provtagningstillfälle.
 

Provtagning enligt EG 2073/2005

Förordningen EG 2073/2005 om Mikrobiologiska kriterier innehåller livsmedelssäkerhet- samt processhygienkriterier som anger hur många och hur stora prover som ska tas ut av olika livsmedel vid varje provtagningstillfälle. I de flesta fall är det upp till livsmedelsföretagaren att bestämma med vilken frekvens proverna ska tas ut, dvs hur många gånger per år. Provtagningen ska utföras på livsmedel av samma produkt, från samma batch/produktionsdag för att representera hela den batchen eller produktionsdagen.

För Fisk och skaldjur har SYNLAB ett antal analyspaket som är anpassade enligt de Mikrobiologiska kriterierna i EG 2073/2005 samt livsmedelsanalyser för annan provtagning både i företagens egenkontroll och i den offentliga kontrollen som utövas av myndigheten.
Steril plastburk för mikrobiologiska livsmedelsprover

 

Skicka proverna till laboratoriet

Tänk på att frysa kylklamparna i god tid och att förvara det uttagna provet i kyla fram tills det ska transporteras till laboratoriet. Provet ska vara på laboratoriet inom 24 timmar från att det togs ut. 

 

Länkar