You are here

Lakvatten

Vid deponering av avfall upprättas kontrollprogram för att följa eventuell påverkan på omgivningen. Ämnen riskerar att lakas ur deponin med förorening av grundvatten och intilliggande vattendrag som följd. SYNLAB:s anpassade analyspaket ger den information som ofta efterfrågas i kontrollprogram.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan

Informationsblad:

Provtagning

SYNLAB:s ackrediterade provtagare täcker in hela Sverige

SYNLAB erbjuder en kompetent och erfaren provtagningsavdelning. Provtagarna är licensierade för recipient- respektive avloppsvattenprovtagning. Samtliga metoder ingår också i SYNLAB:s ackreditering och revision av provtagningen genomförs årligen.

Vi utför provtagning i olika typer av sammhang, för vilka olika regelverk också är tillämpliga:

 • Avlopp/industri
 • Grundvatten
 • Ytvatten (sjö, havskust, bäck, å, älv)
 • Dricksvatten
 • Råvatten
 • Lakvatten (deponier, täktverksamhet)
   

Vi utför provtagningar av:

 • Vatten
 • Sediment
   

Våra provtagningsmetoder/hanteringsrutiner är sedan lång tid optimerade för efterföljande analys av:

 • Metaller
 • Närsalter
 • Organiska miljögifter
 • Biologiska parametrar (bottenfauna, påväxt, plankton, kiselalger)
   

Vi använder oss av:

 • Miljövänliga bilar, skotrar, båtar, hydrokopter
 • Adekvat utrustning för stickprovtagning
 • Pumputrustning för flödes-/tidsproportionell provtagning över längre tid
 • Passiv provtagningsmetodik (vattenmossa, Ecoscope®)
 • Ett stort kontaktnät både internt (labpersonal och konsulter) och externt (kollegor, kunder, och myndigheter).
   

EU:s ramdirektiv för vatten
SYNLAB:s provtagare och konsulter är en stor tillgång för våra kunder som arbetar med EU:s omfattande ramdirektiv för vatten. Våra konsulter har erfarenhet av att upprätta och arbeta med kontrollprogram för framförallt limniska miljöer men också kustnära program. Våra konsulter och provtagare har kännedom om de flesta områden i Sverige genom att de utvärderar och administrerar mer än hälften av landets recipientkontrollprogram. Provtagningsuppdrag kopplade till ramdirektivet pågår i både kust och sjö med statusklassning av bottenfaunasamhället och växtplanktonfloran. Vår samarbetspartner för biologiska analyser är välrenommerade Medins Havs och Vattenkonsulter AB.

Vi följer noga utvecklingen av vattendirektivets införande i Sverige, såsom framtagande av åtgärdsprogram, remissrundor
och annat av betydelse för att kunna anpassa våra tjänster och underlätta för dig som kund.

Kontakta oss för mer information

 

 

Utvärdering & rådgivning

Vi är med i hela kedjan – från planering till åtgärd