You are here

Rökgas

SYNLAB erbjuder analystjänster i samband med kontroll av utsläpp till luft. Vårt analysprogram inkluderar bland annat Polyklorerade dibensodioxiner (PCDD), Polyklorerade dibensofuraner (PCDF), dioxinlika PCB, Polyaromatiska kolväten (PAH), Klorbensener, Klorfenoler och Polybromerade Difenyletrar (PBDE).

PCDD och PCDF är en grupp av sammanlagt 210 organiska föreningar av vilka 17 stycken hör till de mest toxiska organiska föreningarna vi känner till. Det är därför mycket viktigt att ha god kontroll på hur mycket av dessa föreningar som släpps ut i miljön. Avfallsförbränning är en känd källa till PCDD/PCDF-utsläpp och avfallsförbränningsanläggningar kontrolleras regelbundet. Då det är fråga om analys av mycket låga halter är det viktigt att vi på laboratoriet ansvarar för renheten på provtagningsutrustningen. Proven kräver omfattande extraktioner och många reningssteg. Slutanalysen sker m.h.a. gaskromatografi och högupplösande masspektrometri (HRGC/HRMS).

Utsläppsmängder uttrycks i Toxiska Ekvivalenter (TEQ). Europeiska Unionen (EU) har utfärdat direktiv angående föroreningskontroll i samband med förbränningsprocesser. EU:s nya direktiv föreskriver ett gränsvärde på 0,1 ng TEQ/m³ rökgas för avfallsförbränningsanläggningar.

SYNLAB i Linköping är ackrediterat för analyser av PCDD/PCDF och flera av medarbetarna har mångårig erfarenhet av utsläppskontroll. Laboratoriet följer Europastandard SS-EN 1948.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan

 

Kontakta oss för mer information